<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML//EN"> <html> <HEAD> <title> Vaganto inter la steloj </title> <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> </HEAD> <body bgcolor="#f8FFee" TEXT="#003030" vlink="#505050"> <table border="0" width="100%"> <tr><td width="33%" align="center"><img src="uea.jpg"> </td> <td width="33%" align="center"><a href="../unikodo.html"> <img src="../unikoda.gif" align="center" border="0" width="103" height="28"></a></td> <td width="33%" align="center"><a href="http://www.uea.org/"><img src="jub.gif" border="0"><br>TTT-ejo de UEA</a> </td> </tr></table> <table><tr><td width="15%">&nbsp;</td> <td width="70%"> <p align="center"><font size="5"><b> Interstele... </b></font></p> <p class=Pa0><span class=A21><span lang=EN-US style='font-size:9.5pt; mso-ansi-language:EN-US'>Venelin Mitev: Vaganto inter la steloj. DEC, </span></span><span class=A21><span lang=EN-US style='font-size:9.5pt;font-family:"Times New Roman"; mso-ascii-font-family:"Museo 300";mso-bidi-font-family:"Museo 300";mso-ansi-language: EN-US'>&#272;</span></span><span class=A21><span lang=EN-US style='font-size: 9.5pt;mso-ansi-language:EN-US'>ur</span></span><span class=A21><span lang=EN-US style='font-size:9.5pt;font-family:"Times New Roman";mso-ascii-font-family: "Museo 300";mso-bidi-font-family:"Museo 300";mso-ansi-language:EN-US'>&#273;</span></span><span class=A21><span lang=EN-US style='font-size:9.5pt;mso-ansi-language:EN-US'>evac, 2016, 80 p. Prezo </span></span><span class=A21><span lang=EN-US style='font-size:9.5pt;font-family:"Times New Roman";mso-ascii-font-family: "Museo 300";mso-bidi-font-family:"Museo 300";mso-ansi-language:EN-US'>&#265;</span></span><span class=A21><span lang=EN-US style='font-size:9.5pt;mso-ansi-language:EN-US'>e UEA: </span></span><span class=A21><span lang=RU style='font-size:9.5pt; mso-ansi-language:EN-US'> </span></span><span class=A21><span lang=EN-US style='font-size:9.5pt;mso-ansi-language:EN-US'> 8,70</span></span><span lang=EN-US style='mso-ansi-language:EN-US'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-indent:30.0pt'><span lang=EN-US style='mso-ansi-language:EN-US'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-indent:30.0pt'><span lang=EN-US style='mso-ansi-language:EN-US'>Anta&#365; pli ol 30 jaroj, kiam mi estis komencanto, iu atentigis nin: jen en la revuo eldonata en lando 1 aperis recenzo de kritikisto el lando 2, pri libro eldonita en lando 3 de la a&#365;toro el lando 4. Situacio ne imagebla en aliaj lingvoj, sed en Esperanto tute kutima. Do, plian fojon...<o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-indent:30.0pt'><span lang=EN-US style='mso-ansi-language:EN-US'>Venelin Mitev estas jam konata figuro en Esperanto-poezio. En 1991 aperis lia tre utila libro Tradukarto (li mem tradukas ne nur al Esperanto el la bulgara, rusa kaj franca, sed anka&#365; el Esperanto al la bulgara); en 1993 la poemaro Somero cigana (kiun mi beda&#365;rinde ne vidis), kaj jen nova poemaro <b>Vaganto inter la steloj</b> .<o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-indent:30.0pt'><span lang=EN-US style='mso-ansi-language:EN-US'>La 80-pa&#285;a libro enhavas ses poemciklojn, kun diversa amplekso de 3 &#285;is 15 poemoj. Ni rigardu la&#365;vice.<o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-indent:30.0pt'><b style='mso-bidi-font-weight:normal'><span lang=EN-US style='mso-ansi-language: EN-US'> <i>Malfruaj konfesoj</i><span style='mso-bidi-font-style:italic'> </span></span></b><span lang=EN-US style='mso-ansi-language:EN-US'> temas pri amo sed, <st1:place w:st="on"><st1:City w:st="on">kiel</st1:City></st1:place> jam videblas el la subtitolo, tio estas rememoroj de granda&#285;a persono pri liaj amoj spertitaj en juneco. Infanaj impresoj en la poemo, doninta la titolon al la tuta libro. Meditoj pri trajtoj de vera amo ( Kvieta amo ne ekzistas ); pensoj pri amo malfrui&#285;inta ( En la sezono de forflugantaj gruoj ) tamen kun espero pri reveno de sentoj. Amaro de disi&#285;o ( Mi tiel forte amis vin , Kaj poste ), perdo de &#349;anco pro trofiero ( Foriras la fieraj sinjorinoj )... Meditoj de granda&#285;a, sperta persono pri amo &#265;iam estas kortu&#349;aj, kvankam tristaj ni jam legis ion tian &#265;e Georgo De&#349;kin kaj Eli Urbanov, sed certe Venelin Mitev havas propran vo&#265;on.<o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-indent:30.0pt'><b style='mso-bidi-font-weight:normal'><span lang=EN-US style='mso-ansi-language: EN-US'> <i>La maskerad fini&#285;is</i><span style='mso-bidi-font-style:italic'> </span></span></b><span lang=EN-US style='mso-ansi-language:EN-US'> estas plejparte meditoj, dialogoj kun mia alia mio , trakto de psikologiaj problemoj, ser&#265;ado de respondoj al eternaj demandoj: <i style='mso-bidi-font-style:normal'> La vivo kio estas kaj kio fakte post ni restas? </i>, La libero signifas... <st1:place w:st="on"><st1:City w:st="on">Kiel</st1:City></st1:place> oni povas Amiki&#285;i kun si mem tio ja estas <i style='mso-bidi-font-style:normal'> la plej malfacila celo / atingota en la fino de l vivo </i>... Jen unu poemeto el tiu ciklo, kiu tamen povus aparteni al la anta&#365;a kaj al la sekva:<o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-outline-level: 2'><b><span lang=RU>BROKANTISTO</span></b><b><span lang=EN-US style='mso-ansi-language: EN-US'><o:p></o:p></span></b></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:168.1pt;mso-outline-level:2'><span lang=EN-US style='mso-ansi-language:EN-US'>Mi fari&#285;is brokantisto:<br> mi renkontas amikojn oldajn,<br> mi drinkas nur malnovan vinon,<br> mi havas amatinon jam de longa tempo,<br> mi gardas la malnovajn rememorojn.<br> Mi estas brokantisto la plej ri&#265;a kaj feli&#265;a<br> en la mondo.<b><o:p></o:p></b></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-indent:30.0pt'><span lang=EN-US style='mso-ansi-language:EN-US'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-indent:30.0pt'><b style='mso-bidi-font-weight:normal'><span lang=EN-US style='mso-ansi-language: EN-US'> <i>&#264;io malaperas iun tagon</i><span style='mso-bidi-font-style: italic'> </span></span></b><span lang=EN-US style='mso-ansi-language:EN-US'> estas tristaj pensoj de homo, konscianta sian maljunecon kaj mallongecon de restantaj vivojaroj. Pri La senco de l vivo , pri tio ke Vivo kaj Morto estas ludoj ... kun resumo: <i style='mso-bidi-font-style:normal'> Jen tiel pasas nia vivo... / en atendado! </i>kaj La fino sama por &#265;iuj .<o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-indent:30.0pt'><b style='mso-bidi-font-weight:normal'><span lang=EN-US style='mso-ansi-language: EN-US'> <i>Skizoj el la naturo</i><span style='mso-bidi-font-style:italic'> </span></span></b><span lang=EN-US style='mso-ansi-language:EN-US'> rakontas pri viditaj a&#365; imagitaj scenoj, rilatantaj al la naturo kaj ekologio, kelkloke kun fableca nuanco. <i style='mso-bidi-font-style:normal'> &#264;u a&#365;dis vi <st1:place w:st="on"><st1:City w:st="on">kiel</st1:City></st1:place> lupino ploras, / se &#349;ian kuniranton la &#265;asistoj pafmortigis? </i>Iuj ekologiaj alvokoj ( Ni homoj mortigas kruele la Teron ) sonas tamen sufi&#265;e banale.<o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-indent:30.0pt'><span lang=EN-US style='mso-ansi-language:EN-US'>Finas la libron la temoj tradiciaj por (preska&#365;) &#265;iu poeto: <b style='mso-bidi-font-weight:normal'> <i>Ho ebrii&#285;o sor&#265;a kaj sankta</i><span style='mso-bidi-font-style:italic'> </span></b> traktas poezian arton mem. Kaj la lasta kvarpoema cikleto, <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> <i>Nur rekte, kura&#285;e kaj ne flanki&#285;ante</i><span style='mso-bidi-font-style:italic'> </span></b>, alvokas ne perdi &#349;ancojn, ne prokrasti, pri nenio beda&#365;ri (la poemo Nenion prokrastu &#285;is morga&#365;! enhave tre similas faman ruslingvan poemon de Andrej Dementjev). Kaj tamen <i style='mso-bidi-font-style:normal'> Forlasu &#285;ustatempe la fajrujon / anta&#365; ol la flamoj fari&#285;os cindro. </i> Nu kaj certe, la poemo Iru anta&#365;en! , komencanta tiun ciklon, plenas de &#265;iamaj vortoj pri Nova Sento, fideleco al Majstro, enhavas la cita&#309;on, kiu titoligis la ciklon... kaj iom fu&#349;as la &#285;enerale pozitivan impreson.<o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-indent:30.0pt'><span lang=EN-US style='mso-ansi-language:EN-US'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-indent:30.0pt'><span lang=EN-US style='mso-ansi-language:EN-US'>En unu el eseoj* Georgi Mihalkov skribis, ke <i style='mso-bidi-font-style:normal'> En la originalan poezion Mitev alportis sian akran senton pri ritmo kaj rimo. Li &#349;ajne ne ser&#265;as la rimojn, ili venas nature en liajn verkojn. </i> Mi konsentas. Tamen ne &#265;iuj poemoj &#265;i-libre estas rimitaj, e&#265; ne duono. Sed e&#265; la liberaj poemoj kiujn mi &#285;enerale ne &#349;atas sonas poeziece.<o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-indent:30.0pt'><span lang=EN-US style='mso-ansi-language:EN-US'>Multaj ideoj jam sonis en poemoj de aliaj poetoj en aliaj lingvoj (e&#265; la vorton Vaganto a&#365; Vagabondo oni plurfoje trovas en titoloj de poemaroj en Esperanto, la stelojn multoble pli), tamen Mitev sukcesas turni ilin per nova, fre&#349;a flanko.<o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-indent:30.0pt'><span lang=EN-US style='mso-ansi-language:EN-US'>Konklude: jen atentinda kaj pensiga poemaro. Tute ne pri &#265;iu libro oni povas diri tion.<o:p></o:p></span></p> <div style='mso-element:para-border-div;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.5pt; padding:0cm 0cm 1.0pt 0cm'> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-indent:30.0pt;border:none; mso-border-bottom-alt:solid windowtext 1.5pt;padding:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 1.0pt 0cm'><span lang=EN-US style='mso-ansi-language:EN-US'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=MsoNormal align=right style='text-align:right;text-indent:30.0pt; border:none;mso-border-bottom-alt:solid windowtext 1.5pt;padding:0cm; mso-padding-alt:0cm 0cm 1.0pt 0cm'><span class=b-quoteauthorname><span lang=RU>Valentin Melnikov</span></span><span lang=EN-US style='mso-ansi-language:EN-US'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-indent:30.0pt;border:none; mso-border-bottom-alt:solid windowtext 1.5pt;padding:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 1.0pt 0cm'><span lang=EN-US style='mso-ansi-language:EN-US'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> </div> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-indent:30.0pt'><span lang=EN-US style='mso-ansi-language:EN-US'>* Literatura Foiro, </span><span lang=RU>284 </span><span lang=EN-US style='mso-ansi-language:EN-US'>(</span><span lang=RU>decembro 2016</span><span lang=EN-US style='mso-ansi-language:EN-US'>), p. 319.<o:p></o:p></span></p> </div> <p> <p>&nbsp;</p> <p>Reen al: <p><table><tr> <td width=25%><a href="../poem/libr/vagstel.html">Vaganto inter la steloj </a></td> <td width=25%><a href="../autor/mitev.html"> Venelin Mitev</a></td> <td width=25%><a href="index.html">Listo de recenzoj en revuo Esperanto</a></td> <td width=25%><a href="../index.html">&#264;efpa&#285;o originala literaturo</a></td> </tr></table> <p>&nbsp;</p> </td><td width="15%">&nbsp;</td></tr></table> </body> </html>