Kristana Esperantista Ligo Internacia (KELI)

Por pli aktulaj informoj, vizitu la TTT-ejon de KELI: http://www.chez.com/keli/

KELI estis fondita en 1911 dum la Universala Kongreso de Esperanto en Antverpeno. En ĝi ariĝas kristanoj diverstendencaj, ĉefe el eklezioj de la reformacio. Ĝia monata organo, DIA REGNO, ekaperis jam pli frue, en 1908, kiam Paul Hübner estis certa, ke kvin personoj pagos abonon. Nun ĝi servas kiel ligilo inter membroj kaj interesatoj en 48 landoj kaj el multaj konfesioj, de adventistoj kaj kvakeroj ĝis luteranoj, kalvinanoj, anglikanoj kaj ortodoksuloj.

Grava estis de la komenco la havigo de baza literaturo. En 1912 aperis la Nova Testamento kaj en 1926 la Biblio kun la Malnova Testamento tradukita de Zamenhof - ne private, sed en la Brita kaj Alilanda Biblia Societo. Tiel ĝi estas daŭre havebla en ĉiu Biblio-vendejo tra la tuta mondo. De 1971 KELI posedas oficialan himnaron "Adoru Kantante" kun 262 kantoj plejparte klasikaj, el multaj landoj kaj lingvoj, kun kvarpartaj muziknotoj - bela libro profesie farita. Lastatempe, en konferencoj multe uziĝas kantokolekto aspekte pli modesta, "Tero kaj Ĉielo Kantu" kun 161 numeroj, tamen prefere modernaj.

Post la milito KELI komencis organizi ĉiujaran kongreson, kun bona zorge ellaborita programo el laboro, studo, distro, konatiĝo kun la kongresa lando kaj kontaktoj al la lokaj eklezioj. Pli kaj pli, pro bona kontakto al IKUE, la Rom-Katolika Esperanto-unuiĝo, la jaraj kongresoj okazas komune, do ekumene, unuafoje en 1968 en Limburg/Lahn. Ili allogas inter 90 kaj 200 homojn, ne nepre membrojn de IKUE aŭ KELI:

Okaze de Universalaj Kongresoj, IKUE kaj KELI klopodas oferti Diservojn, se eble ekumene. Ofte ili estas inter la plej amase vizitataj programeroj de la kongresa semajno.

KELI de la komenco subtenis la porblindulan agadon de la nederlandano Jacques Tuinder, konata sub la siglo Agado E 3, aŭ nun E-vid-ente. Nuntempe la helpo koncentriĝas al Albanio, sed ne forgesas aliajn fokusojn de mizero pro malbona vidkapablo.

La tasko de KELI montras en du direktojn: informi pri Esperanto inter eklezioj aŭ kristanaj grupoj, kaj informi pri kristanismo en Esperantujo.

La germana landa sekcio de KELI nomiĝas Oekumenische Esperanto-Liga e.V. Sekretario estaa Hella Lanka, Grünewaldstr. 2, D-22607 Hamburg (tel.+49-(0)4089-2407).

Ökumenisches Esperanto-Forum aperas trimonate en germana lingvo por informi pri la evangelio per Esperanto kaj evoluoj en la rilatoj inter Eklezioj kaj Esperanto. Ĝin redaktas A. Burkhardt (luterana). Ĝin produktas Bernhard Eichkorn, katolika; ĝin distribuas Endel Ojasild en Tallinn, Estonio. Oni senpage sendas ĝin al petantoj. Ĝin financas ekskluzive donacoj libervolaj.

Por pli aktulaj informoj, vizitu la TTT-ejon de KELI: http://www.chez.com/keli/


Informoj el "espeRom"
Por VEB adaptis Martin Weichert
Laste ĝisdatigita de Xavier Godivier, 2004-03-08.